Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de KamaSutrA beurs (hierna te noemen KamaSutrA) en een Bezoeker.

2. Definities
In deze Algemene Bezoekersvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bezoeker: degene die als bezoeker een overeenkomst met KamaSutrA sluit om een door of namens KamaSutrA te organiseren beurs bij te wonen.
  • Derde-producent: de derde partij die direct of indirect als organisator of (uitvoerend) producent van een beurs betrokken is.
  • Derde-ticketverkoper: de derde partij die door of namens KamaSutrA is aangewezen als officiële verkoper van Toegangsbewijzen.
  • KamaSutrA, een productie van Hillenaar Events/Blue BV
  • Servicekosten: aanvullende vergoeding (naast de prijs van het Toegangsbewijs) die KamaSutrA of een Derde-ticketverkoper in rekening kan brengen ter dekking van transactie- en andere kosten.
  • Locatie: de door KamaSutrA of de Derde-producent gehuurde locatie waar de beurs plaats vindt, in dit geval de Jaarbeurs in Utrecht.
  • Toegangsbewijs: een fysiek of digitaal document dat het recht op toegang tot de beurs geeft, voorzien van een unieke code die door een scanner gelezen kan worden.
  • Beurs: de door KamaSutrA georganiseerde beurs die plaatsvindt in de Jaarbeurs.


3. Toegangsbewijzen
a. De overeenkomst tussen KamaSutrA en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs aanschaft voor de beurs.        Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft hetzij via de website van KamaSutrA, hetzij via Derden-ticketverkopers.

b. Een Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft één Bezoeker recht op toegang tot de beurs.

c. De persoon die het Toegangsbewijs als eerste toont bij de ingang krijgt toegang tot de beurs. KamaSutrA gaat ervan uit dat diegene ook de eigenaar van het Toegangsbewijs is.

d. KamaSutrA is niet verplicht de geldigheid van het Toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken. Bezoeker verklaart zich ermee bekend dat toegang uitsluitend wordt verleend aan personen ouder dan 18 jaar. Bij twijfel behoudt KamaSutrA zich het recht voor om toegang te weigeren wanneer de leeftijd niet kan worden vastgesteld. Dit geeft geen recht op restitutie.

e. Zodra het Toegangsbewijs elektronisch of fysiek aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld draagt de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. KamaSutrA kan alleen voor de geldigheid van het Toegangsbewijs instaan als het Toegangsbewijs is aangeschaft bij KamaSutrA of bij een Derde-ticketverkoper. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat dit het geval is.

f. Indien de Bezoeker geen Toegangsbewijs heeft ontvangen (ook niet in de spam box van het mailaccount van de Bezoeker) terwijl de Bezoeker aantoonbaar wel betaald heeft, dient de Bezoeker dit minimaal 24 uur voor bezoek aan de beurs aan KamaSutrA te melden. In het geval het Toegangsbewijs bij KamaSutrA of een Derde-ticketverkoper gekocht is ontvangt de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs en wordt het oude Toegangsbewijs ongeldig. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij of zij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij KamaSutrA of een Derde-ticketverkoper. Bij gebrek aan bewijs is KamaSutrA niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken.

g. KamaSutrA heeft het recht een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Toegangsbewijzen per Bezoeker.

h. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij deze voorwaarden anders bepalen.

4. Verkoop en overdracht van het Toegangsbewijs
a. De Bezoeker is verplicht om het Toegangsbewijs voor zichzelf te houden. Doorverkoop is niet toegestaan. De Bezoeker mag de door hem of haar gekochte Toegangsbewijzen bij verhindering wel schenken aan een derde.

b. De Bezoeker mag geen reclame maken voor de beurs indien dit gebeurt met de intentie om het Toegangsbewijs (door) te verkopen.

c. In het geval dat de Bezoeker zijn of haar Toegangsbewijs aan een derde schenkt is de Bezoeker verplicht de betreffende derde op de hoogte te stellen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en waar mogelijk deze fysiek of elektronisch ter hand te stellen. De Bezoeker staat ervoor in dat die derde zich houdt aan de voorwaarden.

d. KamaSutrA is gerechtigd een Toegangsbewijs dat in strijd met deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is doorverkocht of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, ongeldig te maken. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot de beurs.

5. Huisregels van de locatie; tijden van bezoek
a. Eventuele algemene voorwaarden en huisregels van de locatie zijn van toepassing naast deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, maar uitsluitend wat betreft het bezoek aan de locatie (in dit geval de Jaarbeurs in Utrecht).

b. De Bezoeker is verplicht de instructies van de medewerkers van de locatie en van de medewerkers van KamaSutrA op te volgen.

c. De Bezoeker is verplicht mee te werken aan eventuele fouillering (inclusief eventuele controle van tassen) bij het betreden van de locatie. Indien de Bezoeker dat weigert, kan KamaSutrA hem/haar de toegang tot de locatie en/of de beurs ontzeggen, zonder recht op restitutie.

d. Indien de Bezoeker bij de beurs arriveert op een andere dag dan de datum waarvoor het toegangsbewijs is aangeschaft, dient hij/zij de instructies van de medewerkers van KamaSutrA op te volgen. Uitsluitend indien mogelijk wordt alsnog toegang verleend tot de beurs na eventuele bijbetaling wanneer dit van toepassing is. Dit blijft te allen tijde ter beoordeling van KamaSutrA. Indien het niet mogelijk is om toegang te verlenen (bijvoorbeeld omdat er geen beschikbaarheid is), dan geeft dit geen recht op restitutie.

e. Gehele of gedeeltelijke registratie van de beurs of elementen daarvan, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids-, en/of beeldopnamen met wat voor apparaat dan ook, is niet toegestaan. Indien overtreding wordt geconstateerd dan is dit reden voor directe verwijdering van de beurs zonder recht op restitutie. Er wordt hier zeer streng op gecontroleerd.

f. Het is mogelijk dat de locatie (Jaarbeurs) en/of KamaSutrA om veiligheidsredenen cameratoezicht in en rond de locatie houdt. Camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

g. Bezoekers van de beurs betreden het evenement volledig en uitsluitend op eigen risico. Dit geldt zowel voor het gebruik van specifieke attracties (waarvoor een extra toegangsbewijs vereist is) als voor de algemeen toegankelijke delen van de beurs. KamaSutrA kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaat als gevolg van een bezoek aan de beurs en/of daar gepresenteerde attracties.

h. Gebruik van (soft-) drugs alsmede het bezit van wapens is ten strengste verboden. Bezoekers van de beurs verklaren zich daarmee bekend en akkoord. Indien een overtreding wordt geconstateerd dan volgt directe verwijdering van de beurs zonder recht op restitutie en wordt door KamaSutrA de politie ingeschakeld. De beoordeling of daadwerkelijk sprake is van een overtreding berust volledig en uitsluitend bij KamaSutrA. Het oordeel van medewerkers van KamaSutrA is te allen tijde bindend.

i. Bezoekers van de beurs verklaren zich te allen tijde respectvol te gedragen jegens andere bezoekers alsmede medewerkers van KamaSutrA en/of de locatie. Wanneer ongewenste intimiteiten en/of ongewenst gedrag wordt geconstateerd volgt onmiddellijke verwijdering van de beurs zonder recht op restitutie. De kwalificering van al dan niet ongewenst gedrag, berust volledig en uitsluitend bij KamaSutrA. Het oordeel van medewerkers van KamaSutrA is te allen tijde bindend.

6. Rechten van KamaSutrA
a. Indien de Bezoeker een of meer bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden schendt is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is KamaSutrA gerechtigd:

de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden; en
de Bezoeker de (verdere) toegang tot de beurs te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie.
b. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot de beurs.

c. Het is mogelijk dat KamaSutrA geluids- of beeldopnames maakt van de beurs of de locatie, ten behoeve van promotionele doeleinden, waaronder sociale media en reclamecampagnes. Hierbij wordt getracht om bezoekers niet herkenbaar in beeld te brengen. Indien dit incidenteel toch gebeurt dan kan KamaSutrA niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan. Dit geldt ook voor beelden die – ondanks het feit dat dit niet is toegestaan - onverhoopt door andere bezoekers worden gemaakt en verspreid.

7. Overmacht
a. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming door KamaSutrA niet aan haar kan worden toegerekend in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van KamaSutrA onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, daaronder begrepen:

1. staking, wegblokkades, OV-staking of weersomstandigheden
2. terroristische aanslagen, oorlog, rellen, brand of optreden van politie, leger en/of brandweer;
3. een van overheidswege opgelegde lockdown of andere beperkende maatregel ter bescherming van de volksgezondheid;
4. ziekte en/of afzegging van betrokkenen en/of organisator,
5. overlast en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers;
6. niet naar behoren functioneren van faciliteiten vanwege een calamiteit, door onderhoudswerkzaamheden of door andere evenementen in de locatie.

b. Indien er sprake is van overmacht heeft KamaSutrA het recht om vervangende data aan te bieden of de beurs te annuleren.

c. Hoewel KamaSutrA zich zal inspannen de Bezoeker per e-mail op de hoogte te brengen van een eventuele annulering, kan KamaSutrA niet garanderen dat de Bezoeker individueel van de afgelasting op de hoogte zal zijn voorafgaand aan de datum van bezoek aan de beurs. KamaSutrA is niet aansprakelijk voor eventuele reis- of andere kosten die de Bezoeker reeds gemaakt heeft in verband met een gepland bezoek aan de beurs.

d. In het geval dat KamaSutrA besluit de beurs te annuleren zal KamaSutrA (dan wel, in voorkomend geval, de Derde-ticketverkoper namens KamaSutrA) de prijs van het Toegangsbewijs aan de Bezoeker restitueren. Restitutie vindt plaats uiterlijk binnen drie maanden na de datum van de geannuleerde beurs. Elektronisch aangekochte toegangsbewijzen worden automatisch ongeldig verklaard en zijn dus niet meer geldig voor eventuele toekomstige beurzen van KamaSutrA. Fysiek aangekochte toegangsbewijzen kunnen bij annulering worden ingeleverd bij de locatie waar het Toegangsbewijs is aangekocht.

e. In het geval dat KamaSutrA besluit een beurs te verschuiven naar een andere datum, krijgt bezoeker automatisch de mogelijkheid om toegangsbewijzen om te boeken naar deze nieuwe datum. Als de Bezoeker de beurs op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken heeft hij of zij het recht het Toegangsbewijs in te leveren bij de Derde-ticketverkoper tegen restitutie van de vergoeding die de Bezoeker aan KamaSutrA of aan de Derde-ticketverkoper heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs kan overhandigen. Bij verschuiving van de beurs naar een latere dan de oorspronkelijke datum kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie indien hij of zij het Toegangsbewijs heeft ingeleverd bij de partij bij wie het Toegangsbewijs is aangeschaft binnen zes weken na aankondiging van de nieuwe datum van de beurs. Indien de Bezoeker binnen die zes weken geen restitutieverzoek indient geldt dat dus als stilzwijgende instemming met de verschuiving en vervalt het recht op restitutie.

f. In het geval van overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het Toegangsbewijs heeft gekocht bij KamaSutrA of bij een Derde-ticketverkoper recht op restitutie van de servicekosten. KamaSutrA is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als KamaSutrA als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet. De Bezoeker kan evenmin aanspraak maken op toegang tot een andere beurs van de producent (indien van toepassing).

8. Aansprakelijkheid
a. KamaSutrA is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of letsel, indien die schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van KamaSutrA en/of de door KamaSutrA ingeschakelde derden. De schadevergoeding is nooit hoger dan het bedrag dat de verzekeraar van KamaSutrA in het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet uitkeert is de aansprakelijkheid van KamaSutrA beperkt tot € 25.000,- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. Claims voor schade die is veroorzaakt door de locatie (Jaarbeurs) dienen te worden ingediend bij de locatie. Bezoeker verklaart zich ermee bekend en akkoord dat een bezoek aan de beurs te allen tijde geschiedt op eigen risico.

b. De aansprakelijkheid van KamaSutrA wordt in ieder geval uitgesloten voor:

schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van andere ruimtes en/of terreinen van de locatie (lees: Jaarbeurs) en de door deze derden ingeschakelde personen;
schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerkers van KamaSutrA gegeven instructies;
schade ten gevolge van het niet naleven van de huisregels van KamaSutrA en/of de locatie;
(gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangstijden van de beurs waarop de overeenkomst tussen KamaSutrA en de Bezoeker betrekking heeft;
Letselschade die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de locatie;
schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers of standhouders.
c. Aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen, prijzen of andere informatie die door of namens KamaSutrA over een beurs verstrekt wordt zijn vrijblijvend. KamaSutrA is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van KamaSutrA of derden in die informatie, en evenmin voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de Derde-ticketverkoper.

d. De volgende omstandigheden leveren geen grond op voor restitutie van het Toegangsbewijs:

Last minute wijzigingen van de inhoud of artiesten van de beurs;
Last minute wijzigingen of storingen in de techniek van de beurs.

9. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de Bezoeker die KamaSutrA of de Derde-ticketverkoper registreert in verband met de verstrekking van een Toegangsbewijs, worden in de administratie van KamaSutrA en/of de Derde-ticketverkoper opgenomen. KamaSutrA verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Slotbepalingen
a. De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

b. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst die tussen de Bezoeker en KamaSutrA bestaat is Nederlands recht van toepassing.

c. Eventuele geschillen die uit overeenkomst tussen KamaSutrA en de Bezoeker voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire zetel van KamaSutrA, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.


Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de KamaSutrA beurs.